ORGANY I JEDNOSTKI UPRAWNIONE DO ŻĄDANIA DANYCH OSOBOWYCH

UPRAWNIONY DO ŻĄDANIA DANYCH OSOBOWYCH PODSTAWA PRAWNA ZOBOWIĄZANY DO UDOSTĘPNIENIA DANYCH OSOBOWYCH ZOBOWIĄZANY DO UDOSTĘPNIENIA DANYCH
OSOBOWYCH
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu art. 34 ust. 2 ustawy z 24.5.2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu (Dz.U. Nr 74, poz. 676 ze zm.) każdy wszelkie dane osobowe z zastrzeżeniem informacji mogących uniemożliwić wykonywanie ustawowych zadań podmiotu wykonującego czynności operacyjno – rozpoznawcze lub spowodować ujawnienie danych  o osobie udzielającej temu
podmiotowi pomocy
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Służba Wywiadu Wojskowego
art. 38 ust. 2 ustawy z Wojskowego 9.6.2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie
Wywiadu Wojskowego (Dz.U. Nr 104, poz. 709)
każdy wszelkie dane osobowe przetwarzane przez administratora
Centralne Biuro Antykorupcyjne art. 18 ust. 2, art. 22 ust. 2 i 5, art. 23 ust. 4 ustawy z 9.6.2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. Nr 104, poz. 708) każdy wszelkie dane osobowe przetwarzane przez administratora
Policja

Straż Graniczna

Wywiad skarbowy

art. 14 ust. 5 i 5a ustawy z 6.4.1990 r. o Policji (t.jedn.: Dz.U. z 2002 r.
Nr 7, poz. 58 ze zm.)art. 9 ust. 1b ustawy z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej (t. jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 234,
poz. 1997 ze zm.)art. 36f ust. 1 i 3 ustawy z 28.9.1991 r. o kontroli skarbowej (t. jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 ze zm.)
organy, służby i instytucje państwowe uprawnione do prowadzenia czynności operacyjno – rozpoznawczych dane pochodzące z czynności operacyjno – rozpoznawczych:
•       dane o osobie.
•       data, miejsce i rodzaj zdarzenia, w związku z którym nastąpiła rejestracja danych o osobie,
z zastrzeżeniem informacji mogących spowodować ujawnienie danych osoby niebędącej funkcjonariuszem podmiotu uprawnionego, udzielającej pomocy, lub uniemożliwić realizację zadań ustawowych podmiotu uprawnionego

 

Żandarmeria Wojskowa art. 29 ust. 6 zd. 2 ustawy z 24.8.2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych instytucjach porządkowych (Dz.U. Nr 123, poz. 1353 ze zm.) każdy odciski linii papilarnych,

zdjęcia,

dane ujawniające pochodzenie etniczne, przynależność
wyznaniową,

dane o stanie zdrowia,

Biuro Ochrony Rządu rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z
20.6.2002 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Biuru Ochrony Rządu informacji uzyskanych przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Straż Graniczną, Wojskowe Służby Informacyjne i Żandarmerię Wojskową (Dz.U. Nr 85, poz. 767 ze zm.)
organy wymienione w tytule rozporządzenia dane uzyskane przez te podmioty, niezbędne do wykonywania zadań Biura Ochrony Rządu, za wyjątkiem informacji mogących uniemożliwić realizację ich ustawowych zadań
Wywiad skarbowy art. 36f ust. 1 i 3 ustawy z 28.9.1991 r. o kontroli skarbowej (t. jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 64 ze zm.) oraz przepisy szczególne wojewoda wykonujący kontrolę legalności zatrudnienia, organy celne, Inspekcja Transportu Drogowego dane objęte zakresem działania organów zobowiązanych do udostępnienia informacji
Organy celne art. 7 ust.4-10 ustawy z 27.08.2009r. o Służbie
Celnej ( Dz.U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 ze zm.)
każdy wszelkie dane osobowe przetwarzane przez administratora
Ubezpieczyciele art. 25 ust. 1 ustawy z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) sądy, prokuratura, Policja oraz inne organy i instytucje informacje o stanie sprawy oraz zebrane materiały niezbędne do ustalenia okoliczności wypadków i zdarzeń losowych będących podstawą ustalenia odpowiedzialności zakładu oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia

 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Rzecznik Ubezpieczonych

art. 25 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej sądy, prokuratura, Policja oraz inne organy i instytucje informacje o stanie sprawy oraz zebrane materiały- w zakresie zadań wykonywanych przez żądających
Ubezpieczony

Uposażony

Uprawniony z umowy ubezpieczenia

Poszkodowany

art. 25 ust. 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej ubezpieczyciele informacje związane z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń oraz ustalenia okoliczności wypadków i zdarzeń losowych, jak również wysokości odszkodowania lub świadczenia
Organy ewidencji wojskowej art. 49 ust. 2 ustawy z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony (t. jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.) organy administracji publicznej dane osobowe wymienione w art.. 49 ust. 2a – 2c
Organy i instytucje
uprawnione do zlecenia
przeprowadzenia badania
lekarskiego
art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, (t. jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 ze zm.) lekarze stan zdrowia pacjenta
Narodowy Fundusz Zdrowia art. 188 ust. 1 , art. 189 ust. 2 ustawy z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.) administratorzy przetwarzający dane osobowe ubezpieczonych, w tym apteki i świadczeniodawcy dane osobowe ubezpieczonych wymienione w art. 188 ust. 4
Minister właściwy do spraw zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia

art. 191 ust. 2 ustawy z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.) administratorzy przetwarzający dane osobowe świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni dane osobowe świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni wskazane w art. 191 ust. 3

 

Organy kontroli państwowej przepisy regulujące przebieg kontroli lub upoważniające do kontrolowania podmioty kontrolowane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli, z zachowaniem przepisów o dostępie
do tajemnicy państwowej i służbowej
Organy państwa prowadzące postępowania art. 18 ust. 6 ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) usługodawcy wszelkie dane osobowe dane przetwarzane przez administratora
Sądy i organy
prowadzące
postępowania
administracyjne
przepisy proceduralne dotyczące obowiązku przytoczenia dowodów lub dostarczenia dowodów każdy wszelkie dane osobowe dane
przetwarzane przez administratora
Kuratorzy art. 9 pkt 4 ustawy z 27.7.2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) sądy i organy prowadzące dokumentację dotyczącą podopiecznego i innych osób objętych postępowaniem dane osobowe zawarte w aktach sądowych i innej dokumentacji dotyczącej podopiecznego i innych osób objętych postępowaniem
Komornicy art. 2 ust. 5 ustawy z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. Nr 133, poz. 882 ze zm.) organy administracji publicznej

urzędy skarbowe

organy rentowe

banki

SKOK

podmioty prowadzące działalność maklerską

informacje niezbędne do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego
Każdy przepisy o jawności rejestru organy rejestrowe dane uwidocznione w rejestrze
Organy uprawnione  do wglądu do rejestru niedostępnego powszechnie przepisy o prowadzeniu rejestru organy rejestrowe dane uwidocznione w rejestrze
Organy wymienione  w art. 19 art. 28 ust. 1 ustawy z 6.7.2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym (Dz.U. Nr 110, poz. 1189 ze zm.) Szef Centrum Informacji Kryminalnej wszelkie dane przetwarzane przez administratora, z zastrzeżeniem danych grożących ujawnieniem osobowego źródła im formacji
Organy wymienione w art. 6 ust. 1 art. 19 ust. 1 ustawy z 24.5.2000 r. o Krajowym
Rejestrze Karnym (Dz.U. Nr 50, poz. 580 ze zm.)
Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego wszelkie dane osobowe dane przetwarzane przez administratora
Podmioty uprawnione na podstawie art. 14 ust. 4 art. 14 ust. 4 ustawy z 14.2.2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. Nr 50, poz. 424 ze zm.) biura informacji gospodarczej wszelkie dane osobowe dane przetwarzane przez administratora
Podmioty wymienione w art. 44h ust. 1 art. 44h ust. 1 ustawy z 10.4.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t. jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 ze zm.) organy prowadzące zbiory meldunkowe, zbiór PESEL oraz ewidencję wydanych i utraconych dowodów osobistych wszelkie dane osobowe dane przetwarzane przez administratora
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, podmioty wskazane w art. 105 ust. 1 art. 105 ust. 1 i 2a ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t. jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) banki wszelkie dane osobowe dane przetwarzane przez administratora
Parlamentarzyści art. 19 ustawy z 9.5.1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199 ze zm.) organy administracji rządowej i samorządu
terytorialnego,spółki z udziałem Skarbu Państwa,zakłady i przedsiębiorstwa państwowe i samorządowe
wszelkie dane osobowe przetwarzane przez administratora, o ile nie narusza to dóbr osobistych innych osób oraz przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej