Podstawy prawne ochrony danych osobowych

KONSTYTUCJA RP

ART. 47

47. Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego (…)

ART. 51

1 Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczącej jego osoby.

2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji
o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawa.

3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.

4. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.

5. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określi ustawa.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rozporządzenie weszło w życie dwudziestego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

4.5.2016 L 119/87 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL

 Wytyczne Grupy Roboczej art. 29  dotyczące stosowania RODO (tłumaczenie nieoficjalne)

USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH z dnia 29 stycznia 1997 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 677)

Ustawa opracowana w celu zapewnienia realizacji ww. praw wynikających z konstytucji która wzorowana była w znacznej mierze na zasadach ustanowionych Dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (zawiera definicje podstawowych terminów odnoszących się do dziedziny danych osobowych, ustala zasady zbierania, gromadzenia, przechowywania
i udostępniania danych osobowych). Określa zasady i warunki zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem oraz prawa osób, których dane dotyczą i jest zgodna z ogólną polityką państw europejskich w tym zakresie.

AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024);

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 94, poz. 923) i Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 103, poz. 601);

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. 2014, poz. 1934);

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015, poz. 719);

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. z 2015, poz. 745).

Akta prawne UO:

Zarządzenie Nr 26/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: Polityka bezpieczeństwa Uniwersytetu Opolskiego. (zastąpiło zarządzenie nr 8/2005 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 05 kwietnia 2005 r. w sprawie „Ochrony danych osobowych w systemach informatycznych Uniwersytetu Opolskiego”)

Powiązane z tematyką ochrony DO.

Zarządzenie Nr 19/2008 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego (SKUO)