Podstawy prawne ochrony danych osobowych

KONSTYTUCJA RP

ART. 47

47. Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego (…)

ART. 51

1 Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczącej jego osoby.

2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji

o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawa.

3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.

4. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.

5. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określi ustawa.

KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Artykuł 8  Ochrona danych osobowych
1. Każdy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotyczą.
2. Dane te muszą być przetwarzane rzetelnie w określonych celach i za zgodą osoby zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej ustawą. Każdy ma prawo dostępu do zebranych danych, które go dotyczą, i prawo do dokonania ich sprostowania.
3. Przestrzeganie tych zasad podlega kontroli niezależnego organu

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rozporządzenie weszło w życie dwudziestego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

4.5.2016 L 119/87 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL

 

USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH z dnia 29 stycznia 1997 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 677)

Ustawa opracowana w celu zapewnienia realizacji ww. praw wynikających z konstytucji która wzorowana była w znacznej mierze na zasadach ustanowionych Dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (zawiera definicje podstawowych terminów odnoszących się do dziedziny danych osobowych, ustala zasady zbierania, gromadzenia, przechowywania

i udostępniania danych osobowych). Określa zasady i warunki zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem oraz prawa osób, których dane dotyczą i jest zgodna z ogólną polityką państw europejskich w tym zakresie.

AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024);

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 94, poz. 923) i Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 103, poz. 601);

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. 2014, poz. 1934);

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015, poz. 719);

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. z 2015, poz. 745).

Akta prawne UO:

Zarządzenie Nr 26/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: Polityka bezpieczeństwa Uniwersytetu Opolskiego. (zastąpiło zarządzenie nr 8/2005 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 05 kwietnia 2005 r. w sprawie „Ochrony danych osobowych w systemach informatycznych Uniwersytetu Opolskiego”)

Powiązane z tematyką ochrony DO.

Zarządzenie Nr 19/2008 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego (SKUO)

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close